สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ

มหาวิทลัยราชภัฎสวนดุสิต

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งอยู่ ราชวิถี แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วรชิรพยาบาล สวนอัมพร พนะบรมรูปทรงม้า

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความ สามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ตลอดจนการบริหารการจัดการที่เป็นรูป แบบของสวนดุสิตจากภาวะผู้นำขององค์กร ได้หล่อหลอมและสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิต ที่มีความโดดเด่น และสามารถอยู่รอดได้ภายใต้สถานการณ์ของการแข่งขันและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเข้มแข็งในวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู่ในรูปแบบของTags: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, เขตดุสิต, ใกล้วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,ใกล้วชิรพยาบาล, ใกล้คุรุสภา,ใกล้สวนสัตว์ดุสิต-เขาดิน, ใกล้พระที่นั่งวิมารเมฆ, ใกล้พระบรมรูปทรงม้า, ใกล้พระที่นั่งอนันตสมาคม, ใกล้สวนอัมพร, งานรับปริญญาสวนอัมพร, งานรับปริญญาสวนดุสิต, งานรับปริญญาสวนสุนันทาLet's socialize
© 2008 - 2022 | All Rights Reserved
Sawasdee & Woraburi Group
128/9 ถนน สุขุมวิท ซอย 4, คลองเตย กรุงเทพ 10110

ฝ่ายสำรองห้องพัก

082-554-7104
083-842-6043
085-833-7883

เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.